* * *سر زمین بی مهر

در تنهایی شب در سکوتی پر ز خوف در غروبی ابدی مانده ام تنهای تنها.

غربت نشین وگوشه گیر غریب غمهای عالم بر گرفته سینه را که گویم به

خود چه کنم که دیگر کیست.........

کیست فریاد رسی گردد وپیمانه عشق ؟

کیست سکوت دل را بشکند زیبا تر از مهر؟

کیست شمع خاموش بادها را روشن کندبار دگر؟

کیست غمهای عالم بیرون کند از سینه ء ما؟

کیست جانی دگر عشقی دگر مهری دگر بخشد به ما؟

نیست ان ایینهء همتای ما........................./.

 

                                                             *(کتیبه:شاعرمعاصر: محمد رضا عقیل زاده)

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 6:57  توسط محمدرضاعقیل زاده  | 

{ یادخاموش }

درمیان زوزء باد

به زیرابرهای تیره وخشن گسترهء آسمان

 در سکوتی خوفناک ودرد الود

 درمیان این گستره

صدایی برمیخیزد !

آری صدا !

 صدای فریاد !.

 صدایی که از جان برمیخیزد

 گویی غمی در سینه نهان دارد

صدا !

صدا پردهء آسمان رامیدرد

وبه هفت فولک آسمان میرسد

آن صدا ! صدای فریاد و نالهء غمالود دردناک کودکیست

 که بربالین  جسم بی جان  مادر می گرید .

کودک سراسیمه می گرید

 ومادر را ندا میکند

 کودک از فرط گرسنگی وتشنگی

فریادسرمیدهداشک میریزد

                      *  *  *

غم کودک دردل نهان شد

غم کودک قصهء بی پایان شد

غم کودک آیینه ای بی جواب شد

آه..! آه..! ایینه ای بی جواب شد........./!

                                                 {کتیبهء:شاعرمعاصر:محمدرضاعقیل زاده}

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 5:54  توسط محمدرضاعقیل زاده  | 

 

* * *{ گفتگوی مجنون و پریشان }

کیست که شعله  خاموش جان دگر بار فروزان کند؟

                          

کیست که اشکان این چشمهء جوشان را پنهان کند؟

                         

کیست این جسم سرد رادراغوش گیردوجانی تازه دهد؟

                        

کیست که این چشمان همیشه در انتظار را امیدوار سازد؟        

                       

کیست این کوله بارپر ازغم و جدایی رابردارد ز دوش؟

                      

کیست که بادبان این زورق درهم شکسته شود؟

                     

کیست که این چشمهء خشک رادگر بار جوشان وخروشان کند؟

                       

کیست عشق را در اخر به منجلاب جدایی نکشاندو کیست وکیست........؟

                                                                  

                                                              * * {کتیبه:شاعرمعاصر: محمد رضا عقیل زاده}**

         6ecyyb9o83sgmf7oreeb.jpg

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:14  توسط محمدرضاعقیل زاده  | 

                         

 { شکسته دل }

 

الا ای آنکه درظلمت نشستی ** چرا بیهوده درعشقت شکستی

 

چرا بیهوده خاموش وحزینی ** چرا بیهوده در بند واسیری 

 

توگر خاموشی وقلبت شکسته ** توگر مهر از درونت رخت بسته

 

تو گر خاموشی ودر التهابی  ** نداری از نگاهش  دیدگانی

 

                        ز دیده اشک خونین میفشانی                                                                                                                                                                   

 

                        زخونش جویباری میکشانی

 

ز نازش بی وصال و بی نشانی** زعشقش بی قرار وبی سرایی

 

نداری جز به او یاری به بالین** که خاموش و حزین در انزوایی

 

زنور دیده اش دیده گشایی     ** ز ناز خنده اش دل پر گشایی

 

به  جام ان لبان بوسه نشانی   ** زجام ان لبان جان میفشانی

 

                    زمهرش درخفا  پرده گشایی                                        

                       

                       زعشقش بی ریا غم میگشایی                                                       

 

کنون تا کی غریب و بینوایی  **  دراین ظلمت اسیرو بی نشانی

 

چرا اینگونه دررنج وعذابی   **  زاشک دیده ات جانی نداری

 

                       مکن پروا از این عشق گسسته

 

                    که عشقت بدریغ پیمان شکسته                   

                         

                    مکن پروا از این قلب شکسته

                       

                      که عشقت بی دریغ پیمان شکسته

                            

                                  {کتیبهء: شاعرمعاصر:محمدرضاعقیل زاده} 

                                               

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:53  توسط محمدرضاعقیل زاده  | 

   bk6p5anh9cnif4z085z6.jpg     

(شب شکن)

درغروبی غمناک

 در میان زوزه ئ باد

 صدای شاخ وبرگ درختان بید

به زیر سایه ئ آن لولوء زیبا

 صدای آه جانسوزبگوش میرسد

 گویی غمی در سینه نهان دارد

صدای آهش تا سرا پردهء ابدیت بگوش میرسد 

 آه سینه سوز جان را می کاودو می کاود .

دراین هنگام صدای ناله ای بر می خیزد

 و حصار دل را میشکند

 آن صدا.آشناس صدای کیست

آن صدا . صدای کودکیست که می گرید

 تا شب رابه سحر سپری کند

 فریاد می کند فریاد.

آه گویی صدایش را کسی نمی شنود

 گویی همه عالم در میان سنگ وخار خفته اند

 صدا پردهء آسمان را می شکافد

واز میان کوه خسته دل می گذرد

 وصدای آن طفل چون زورقی در موج می تازد

گویی طفل کسی را ندارد وبرای موجودیت می گرید........./.      

                                                      *(کتیبهء/شاعرمعاصر: محمد رضا عقیل زاده)*                                

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۸ساعت 21:1  توسط محمدرضاعقیل زاده  | 

          

    الهی در شب تاریک دردم

                      مرا فانوسی ده با او بگردم

سلام به همه دوستان عزیزومهربانم:

از اینکه جویای احوال این بنده حقیر می شوید

بسیار سپاسگزارم راستش را بخواهید مدتیست

بدلیل مشکلات فراوان نتوانسته ونمیتوانم به

دوستان خوب وعزیزی چون شما سر بزنم

از لطف وعنایت شما بسیار بسیار سرافرازم.

                                   {کتیبهء: شاعرمعاصر:محمدرضاعقیل زاده}    

                                            

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 4:29  توسط محمدرضاعقیل زاده  | 

            

امشب ستارهء شعر من خاموش میشود.امشب درد من ارام میگیرد.

امشب سراسر سکوت میشود جانم .امشب از بند دل ازاد میشوم.

امشب اخرین سروده ام بیادگار میماند.../!

 {شب جدایی}        *   *   *

دراین دنیای ناهموار

در این شبهای بی مهتاب

شب وروزم شده تاب

شب و روزم  شده اه!

کدام اه ؟ !

همان اهی که برخواسته ز جانم

همان اهی که قلبم میفشارد

چرا اه ؟ !

چرا اینگونه قلبت میفشارد؟

ندانی قلب من درمانی ندارد؟

ندانی قلب من شیدایی ندارد؟ 

کدام شیدا ؟ !

همان شیدا  !

همان دیوانء رسوا

همان بانوی دریا  !

همان نیلوفر رویا  !

همان فریاد بی تاب  تن من

اه !. اه !.

                     

مرا دردیست که درمانی ندارد

دگر قلبم بجز مهرش دگر مهری ندارد

کدام مهر؟ !

همان مهری که قلبم مینوازد

همان مهری که قلبم میسراید

همان مهری که سالها در نگاهم

همان چشمی که اشکها میفشاند

همان اشکی که دردم  می نگارد

همان دردی که جانم میفشارد

به دور از او دگر جایی ندارد

بدون او دگر جانی ندارد

بدون او دگر یاری ندارد

نمیدانی ! چه میدانی ؟ که دردم لا علاج است

نمیدانی بر من عاشق چه ها گشت

نمیدانی که یار دلنوازم  ؟

مرا در خلوتی اکنده از درد

در ان درد پر از غم

در ان هجران  دلسرد

مرا دیوانهء  هجران خود کرد

شدم چون زورقی بادبان شکسته

شدم همچون تنی از هم گسسته

از ان اتش که بر جانم نشسته !

مپرس ؟ !

مپرس دیگر از این قلب شکسته

که قلبم تار و پود از هم گسسته

گسسته این دل درغم نشسته

صبوری زین دلم پیمان شکسته

از ان اتش که بر جانم نشسته

بکش دستی بر این قلب شکسته

مرا دردیست که درمانش حبیب است

بدون اودگرجانم غریب است

کنون کز غم شدم بیمار و در بند

کنون کز غم ندانم من چه گویم

چنین گویم که مهر جانم امشب

مرا دیوانهء زلف خودش کرد

مرا پروانهء شمع خودش کرد

شده اهنگ غم درمان جانم

برای دیدنش لحظه شمارم

الهی درشب تاریک دردم

مرا فانوسی ده با او بگردم

ز نورش رد ه پای یار بینم

که شاید لحظه ای ارام گیرم ....

                                                               {کتیبهء :شاعرمعاصر:محمدرضاعقیل زاده}

              

                

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۷ساعت 11:22  توسط محمدرضاعقیل زاده  | 

                                       5mv1vhrzyzkuw7upanc.gif

 سلام .

 سلام به سر چشمهء خسته

 سلام به آینهء پندار                

 سلام به صداقت دل

 وسلام به آن خستهء همیشه پایدار                    

 تورا سپاس میگویم

 که در کلبهء تاریک وخستهء دلم پای                  

 نهادی ومرا محو وفایت کردی

 تورا سپاس که این خسته دل را

 جانی دگر بخشیدی.                                                            

 مرا به اوج:

 مرا به موج :

 مرا به بادبسپار:

 مرا به صدای دلنواز بال پرندگان بسپار:

 مرا به صدای باران بسپار مرا :

 به صدای تیک تیک ساعت

 همان ساعت قدیمی بسپار 

 مرا بیاد بسپار

 مرا بیاد بسپار :

 که  آیم آن روز در وصف تو

 شعری خواهم سرود

 مرا بیاد بسپار مرا بیاد بسپار......../.

                                         {کتیبهء:شاعر معاصر: محمدرضا عقیل زاده}

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 21:18  توسط محمدرضاعقیل زاده  | 

   

          {هجران}

درشبی خوفناک وبی مهر

 در سکوتی وهم انگیز

 در فصل برگ ریزان

 خواب از سرم می گریزد

 گویی حادثه ای رخ داده است

 چون دیوانه ای

  به این سو وآن سوی می شتابم

  گویی جان در بدن ندارم 

 زمان در آن شب معنای دگر دارد

 فریاد میکنم تا کسی به من کمک کند

  هر چه فریاد کردم تا کسی گوید جواب

  و جانم را آرام کند

  و دست بر سرم کشد

 هرگز نشنیدم جواب

 جان از بدن رها می گردد

  آسمان میگرید

 زمان می نالد

 چون ابری اشک میریزم

 چنان زورقی در موج شده ام

  به این سو وآن سوی روانه میگردد

  آهی از سینه برمیخیزد  

 وبه سوی دیدار یار میشتابد

                                                                 * (کتیبهء:شاعرمعاصر: محمد رضا عقیل زاده)*

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 21:0  توسط محمدرضاعقیل زاده  | 

       w4oal4d37c7ee9upa2kp.jpg

    { زندگی }

 

زندگی جولنگه فریادهاست .                                                                            

 

زندگی تیغ کمانی آتشین بر سینه مهتابهاست.

 

میشکافد سینه را همچون کویری تشنه لب

 

میگذرد از سینه ما شادی عالم چرا  ؟

 

 میکشد پر خنده های پر ز مهر

 

میشود دور از لب ما خنده های بی ریا

 

برکنار گونهء ما مینشیند اشکها

 

در کنار دیگری فریادی از غمها چرا  ؟

 

در هوای دیگری مانده ام تنهای تنها

 

گوشه گیرو بی هوا بی صداو بی نوا...............!

                                                                                                                                         

                                                          { کتیبه:شاعرمعاصر: محمدرضاعقیل زاده }

      

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 21:8  توسط محمدرضاعقیل زاده  |